- Vi må bidra til å styrke det multilaterale samarbeidet for å hjelpe mennesker og virksomheter gjennom denne globale krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Finansdepartementet

Vurderer å gi norsk bistand til IMFs krisefond

Regjeringen ser på muligheten for at Norge kan bidra til IMFs katastrofefond og med mer lånemidler til de fattigste landene i forbindelse med korona-krisen. Samtidig mener Norge at Verdensbanken må gjøre mer for å bekjempe klimaendringer.

Av Jan Speed og NTB Sist oppdatert: 17.04.2020 09.27.26

Denne uken har Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken sine halvårige møter.

For å kunne møte behovet for støtte til sårbare lavinntektsland, trenger Det internasjonale pengefondet IMF mer midler til de subsidierte ordningene for disse landene som finansieres gjennom Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

Norge vurderer nå muligheten for å bidra med lånemidler til de fattigste landene gjennom PRGT.

I tillegg ser regjeringen på muligheten for å bidra med bistandsmidler til IMFs katastrofefond. Fondet gir gjeldslette til fattige land gjennom å dekke betalingsforpliktelsene deres overfor IMF i perioden de er rammet av pandemien.

 

Rask respons

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han er glad for at IMF responderer raskt på krisen, og at det nå handler om å hjelpe sårbare land som verken har helsevesen eller økonomi til å takle konsekvensene av pandemien.

– Koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene i mange land kommer til å gi et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien. Vi må bidra til å styrke det multilaterale samarbeidet for å hjelpe mennesker og virksomheter gjennom denne globale krisen, sier han og understreker viktigheten av FN, Verdensbanken, IMF, WHO og WTO i bekjempelsen av pandemien.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier at Norge støtter en felles dugnad for at de fattigste landene får betalingsutsettelse på sine gjeldsforpliktelser, både renter og avdrag. 

– FN, IMF, Verdensbanken, WHO og WTO er helt sentrale for å bekjempe pandemien. Også Norge gjør det vi kan slik at utviklingsland blir i stand til å håndtere pandemien og de langsiktige konsekvensene av den. Vi har blant annet tatt initiativ til og bidratt til FNs koronafond og vi gir betydelig støtte til utvikling av vaksiner. Vi må beskytte de mest sårbare, og hindre at det som i dag en er helsekrise ikke blir morgendagens sultkatastrofe og samfunnskrise, sier Ulstein.

 

Må gjøre mer på klima

Fredag holder Ulstein innlegg under møtet til Utviklingskomitéen (Development Committee) i Verdensbanken. Innlegget holdes på vegne av de nordiske og baltiske landene. Foruten håndtering av koronapandemien, vil innlegget blant annet fokusere på gjeldslette, klima, likestilling og sårbare stater.

– I mitt innlegg på vårmøtet vil jeg på vegne av de nordiske og baltiske landene uttrykke skuffelse over at utkastet til kommuniké fra møtet er alt for svakt når det gjelder behovet for å bekjempe klimaendringene. Det er et absolutt krav fra vår side at Verdensbanken fortsetter å være tungt engasjert på dette området, også når det gjelder finansiering av tilpasning til klimaendringer, sier Ulstein.

Norge bidrar med omlag 3,1 milliarder kroner i året til Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling.

Publisert: 17.04.2020 09.27.26 Sist oppdatert: 17.04.2020 09.27.26