Samlet søknadsbeløp over sivilsamfunnsposten var om lag fire milliarder kroner for femårsperioden 2020-2024. Tolv av disse får avtale. Total bevilget over sivilsamfunnsposten er 3,31 milliarder over tre til fem år. Av de øvrige ble noen avslått på formelt grunnlag, mens andre ikke nådde opp i konkurransen. I tillegg har en organisasjon fått tilbud om tilskudd til utfasing.

I søknadsrunden har Norad vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, økonomistyring, kostnadseffektivitet, merverdi og oppnådde resultater.

Følgende områder ble fremhevet for årets søknadsrunde:

  • Tiltak som bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmålene, inkludert målet om at ingen skal utelates.
  • Tiltak som bidrar til realisering av menneskerettigheter, herunder jenter og kvinners rettigheter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og tiltak mot skadelige skikker.
  • Tiltak for styrking av rettighetene til sårbare grupper som blant annet personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTI-personer.
  • Tiltak som fremmer godt styresett, åpenhet og demokratisk deltakelse.
  • Styrking av sivilt samfunn i tråd med Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn, herunder en partnerskapsmodell der ressurser og innflytelse overføres til lokalt forankrede partnerorganisasjoner.
  • Støtte til utdanning opprettholdes på et høyt nivå, i tråd med tidligere øremerking på 450 millioner kroner årlig.

Norad har i årets søknadsrunde gjort flere justeringer for sivilt samfunn, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som rammes av covid-19-pandemien.

Norske organisasjonar som har fått innvilga søknader (alfabetisk rekkefølgje): 

Organisasjon: Adina Stiftelsen 
Avtalebeløp totalt: 3 250 000 kroner 
Avtaleperiode: 5 år 

Organisasjon: Atlas-alliansen 
Avtalebeløp totalt: 354 750 000 kroner 
Avtaleperiode: 5 år 

Organisasjon: Care Norge 
Avtalebeløp totalt: 403 602 945 kroner 
Avtaleperiode: 5 år  

Organisasjon: CapaCare 
Avtalebeløp totalt: 7 200 000 kroner 
Avtaleperiode: 4 år 

Organisasjon: Norges Vel 
Avtalebeløp totalt: 67 320 000 kroner 
Avtaleperiode: 4 år 

Organisasjon: Norsk Folkehjelp 
Avtalebeløp totalt: 974 800 000 kroner 
Avtaleperiode: 5 år 

Organisasjon: Flyktninghjelpen 
Avtalebeløp totalt: 186 300 000 kroner 
Avtaleperiode: 3 år 

Organisasjon: KFUK-KFUM Global 
Avtalebeløp totalt: 35 200 000 kroner 
Avtaleperiode: 4 år 

Organisasjon: Kirkens Nødhjelp 
Avtalebeløp totalt: 1 747 295 220 kroner 
Avtaleperiode: 5 år 

Organisasjon: Plan Norge 
Avtalebeløp totalt: 246 400 000 kroner 
Avtaleperiode: 5 år 

Organisasjon: Right to Play  
Avtalebeløp totalt: 182 825 389 kroner 
Avtaleperiode: 5 år 

Organisasjon: SOS Barnebyer 
Avtalebeløp totalt: 97 250 000 kroner 
Avtaleperiode: 5 år

For å sikre en forsvarlig utfasing av prosjekter har Kvekerhjelp fått en avtale på 2.176.000 kroner ut 2020.