POL

Trygve Slagsvold Vedum presenterer Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett for 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Opposisjonen ønsker mer bistand til klima, jordbruk og flyktninger

Opposisjonspartiene på Stortinget ønsker økt bistand til flyktninger, klima og miljø. Arbeiderpartiet (Ap) vil innføre en solidaritetspott for flyktninger, mens Sosialistisk Venstreparti (SV) foreslår å styrke garantiordningen for fornybar energi og et fond for verdens kvinneorganisasjoner. Miljøpartiet De Grønne vil øke bistandsbudsjettet med nærmere to milliarder kroner.

Av Eivind Lindboe Sist oppdatert: 22.11.2019 08.00.44

Bistandsaktuelt har gått gjennom de alternative statsbudsjettene til Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det ser  ikke for seg dramatisk endringer i regjeringens forslag til bistandsbudsjett. 

Alle partiene omtaler kvoteflyktninger. Mens Sp foreslår å ta i mot 2000 kvoteflyktninger, støtter Ap regjeringens forslag om å ta i mot 3000 kvoteflyktninger. Rødt og SV vil øke tallet til 5000 kvoteflyktninger.

Utenriks- og forsvarskomiteen avgir sin innstilling om blant annet bistandsbudsjettet i begynnelsen av desember. Selv om partienes alternative statsbudsjetter har liten betydning for utfallet av avstemningen om statsbudsjettet viser de opposisjonens prioriteringer.

 

MDG: Stor bistandsøkning

MDG foreslår at bevilgningene til stabilisering av land i krise og konflikt, økes fra 835 millioner til 905 millioner kroner. De ønsker en del av pengene brukt til gjenoppbygging av Sinjar (en region i Irak der IS begikk forbrytelser mot Yezidi-minoriteten, red. anm.).

Bistanden til fornybare energiformål foreslås økt med 300 millioner kroner. Partiet vil satse på småskala fornybar energi.

MDG foreslår å bruke 200 millioner kroner på å opprette et fond for livet i havet.

Beredskap mot pandemier, og til arbeid for reduserte helseproblemer i fattige land, økes med totalt 279 millioner kroner.

Støtten til sivilsamfunnet økes med 155 millioner kroner.

I likhet med Rødt, mener MDG at flyktningtiltak i Norge ikke skal være en del av bistandsbudsjettet. MdG foreslår å øremerke en ekstra milliard kroner til flyktninger i utviklingsland som en del av nødhjelpsposten.

 

 

olavatn@gmail.com
ola.vatn@vg.no  POL

Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik legger frem Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett på Støres kontor på Stortinget. Foto: Ola Vatn, VG

Arbeiderpartiet: Solidaritet og miljøvennlig bistand

Ap vil styrke klimasatsingen i utviklingspolitikken med 200 millioner. Pengene skal gå til fornybar energi. 100 av disse millionene skal gå til Norfunds prosjekter for fornybar energi i Afrika.

Bevilgningene til seksuell og reproduktiv helse foreslås styrket med 150 millioner. De ønsker også å bruke 75 millioner kroner på å styrke utviklingslandenes kapasitet til å kreve inn egne skatteinntekter. Ap kommer også med forslag om å øke støtten til FNs høykommissær for flyktninger med 75 millioner kroner.

En egen solidaritetspott for verdens flyktninger er blant partiets nye forslag. Potten skal brukes til å beskytte og integrere flyktninger, til å forbedre flyktningenes levekår, og til å gjennomføre trygge returneringer av flyktninger.

– Ingen kan underslå at den viktigste innsatsen vi kan gjøre dersom vi faktisk vil gi flere flyktninger et verdig liv, er å stille opp for disse landene (utviklingslandene, red. anm.), skriver Ap i sitt alternative budsjett.

 

PIOL

SVs leder Audun Lysbakken, nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (t.v) og Solveig Skaugvoll Foss,  SVs fungerende finanspolitisk talsperson, presenterer SVs alternative statsbudsjettet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV: Ønsker om fond og garantiordninger

SV ønsker å øke støtten til klimatilpasning i fattige land til 150 millioner kroner. De foreslår å gi 50 millioner bistandskroner mer enn regjeringen til bekjempelse av henholdsvis tyvfiske og ulovlig hogst.

I tillegg vil SV opprette en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, uten å kutte i dagens bevilgning.

SV ønsker å trappe opp arbeidet for en atomvåpenfri verden, og vil øke den humanitære bistanden. De vil gi 150 millioner kroner i bistand til flyktninger, hvorav 50 millioner skal gå til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Partiet ønsker også å gjenopprette støtten til fredsorganisasjonene, samt å øke støtten til sivile samfunnsorganisasjoner.

SV vil bruke 250 millioner kroner på bistandstiltak rettet mot kvinner. Partiet vil øremerke 50 av disse millionene til forebygging av vold mot kvinner. I tillegg vil SV bruke 50 millioner kroner på å gjøre en innsats for god og helhetlig seksualundervisning.

– Kvinners rettigheter er under økende press i hele verden, påpeker SV i partiets forslag til statsbudsjett.

Partiet foreslår å opprette et eget globalt fond som kvinneorganisasjoner i hele verden kan søke penger fra. Partiet foreslår at Norge bruker 70 millioner kroner til dette fondet.

 

Rødt: Mer fred, mindre fond

Rødt vil realisere Stortingets vedtak om å bruke én prosent av forventet brutto nasjonalinntekt på bistand. De mener de 700 millionene som regjeringen foreslår skal brukes på flyktninger i Norge, ikke skal definerers som bistand og en del av en prosenten. Derfor vil partiet bruke over 700 millioner kroner ekstra på internasjonal bistand.

Rødt vil gi hundre millioner kroner til likestilling, og 190 millioner kroner til sivilsamfunn og flyktninger i og fra Palestina, Vest-Sahara og Nord-Syria. Partiet vil også øke bistanden til miljø- og klimaformål med 385 millioner kroner. Samtidig vil de også styrke fagbevegelser, urbefolkningsgrupper og lokale aktører med 200 millioner kroner.

Rødt vil også kutte støtten til fond og banker som Verdensbanken med over 750 millioner kroner, skriver Rødt i sitt alternative budsjettforslag.

 

Senterpartiet: Mer bistand til landbruk og sivile organisasjoner

– Senterpartiet vil styrke FNs høgkommissær for flyktninger da dette er det mest effektive tiltaket vi kan gjøre for å avhjelpe den kritiske situasjonen for flyktninger i verden. Slik begrunner Senterpartiet ønsket om å øke bevilgningene til FNs høykommissær for flyktninger med 240 millioner kroner.

Senterpartiet fokuserer på landbruksbistand i sitt alternative budsjett. Partiet ønsker at 10 prosent av all bilateral bistand (statlig bistand til andre enkeltstater, red. anm.) øremerkes til landbruket. For neste års budsjett vil 10 prosent av bistanden utgjøre over 330 millioner kroner.

Videre vil Sp både gi 100 millioner kroner i øremerkede midler til småskala landbruk, og øke bevilgningen til Verdens matvareprogram med 50 millioner kroner. De vil også gi over 100 millioner kroner mer enn regjeringen til sivile samfunnsorganisasjoner.

Publisert: 20.11.2019 08.31.21 Sist oppdatert: 22.11.2019 08.00.44