Ine Eriksen Søreide på besøk hos norsk FN-styrker i Mali da hun fortsatt var forsvarsminister.  Bevissthet om kvinners situasjon i fredsarbeid og humanitare kriser er viktig for norsk politi og soldater som drar ut på internasjonale oppdrag. Foto: Forsvarsdepartementet

Ny plan: Flere kvinner inn i fredsforhandlinger

– Kvinners deltakelse og innflytelse, rettigheter og behov skal fremmes i alt freds- og sikkerhetsarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Norges støtte til dette skal starte tidligere og opprettholdes lengre.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 11.01.2019 12.31.25

Fem statsråder lanserte fredag Norges fjerde handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Den skal gjelde for 2019 til 2022. Utenriksdepartementet koordinerer den nasjonale innsatsen.

Behovet er stort: I perioden 1990 til 2017 utgjorde kvinner bare 8 prosent av de som deltok som forhandlere i viktige fredsprosesser.

– Alt for få kvinner deltar i fredsprosesser, men antall kvinner og barn som rammes av krig og konflikt er ikke få, sa Eriksen Søreide under lanseringen på Nobels fredssenter. 

Målet for den nye handlingsplanen er at kvinners rettigheter, behov og prioriteringer skal ivaretas i all norsk innsats for sikkerhet og fred.

Den nye handlingsplanen har fire satsingsområder:

  • Freds- og forsoningsprosesser
  • Gjennomføring av fredsavtaler
  • Operasjoner og oppdrag
  • Humanitær innsats
  • Handlingsplanen løfter også frem det langsiktige arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling i land berørt av væpnet konflikt. Kvinners innsats og betydningen av kvinners og menns kjønnsroller fremheves i møte med voldelig ekstremisme.

Den nye handlingsplanen legger opp til styrket innsats på områder der Norge har særlige forutsetninger for å bidra:

– Vi skal begynne tidligere og opprettholde engasjementet lenger enn før: Vi skal legge til rette for inkluderende fredsprosesser allerede i innledende fredssamtaler og prioritere kvinners deltakelse og rettigheter like høyt i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, som i forhandlingsfasen. I den humanitære innsatsen skal vi fremme kvinner som aktører og ha særlig oppmerksomhet på kvinners og menns, jenter og gutters ulike behov i sårbare situasjoner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Erfaringene fra tidligere handlingsplaner med satsingsland videreføres: Afghanistan, Colombia, Myanmar, Nigeria, Palestina og Sør-Sudan følges opp videre. Filippinene, Mali og Syria er nye satsingsland, og samarbeidet med Den afrikanske union innlemmes i samme oppfølgingssystem.

 

Flere kvinnelige soldater og politi

Både norske soldater og politi trekkes inn i handlingsplanen.

– Vi vil fremme kvinners deltakelse og innflytelse, rettigheter og behov i alt freds- og sikkerhetsarbeid. Vi forventer samme engasjement fra menn som fra kvinner på dette feltet. Det handler om å ivareta hele befolkningens sikkerhetsbehov, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han mener dette må tidlig inn i all planlegging i forsvaret. Kvinner skal i økende grad bidra inn i internasjonale fredsoperasjoner som Norge støtter.

Samtidig understreker handlingsplanen behovet for bedret kjønnsbalanse innen politiet og det norske forsvaret.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara påpeker at norsk politi har høy kompetanse på å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot kvinner.

– Denne kompetansen er etterspurt internasjonalt, blant annet i forbindelse med deltakelse i FNs fredsoperasjoner, og politiet gir vesentlige bidrag til å løse det som er et alvorlig samfunnsproblem både ute og hjemme, sier Wara.

 

Sivilt samfunn

I handlingsplanen trekkes sivilt samfunn som en viktig aktør. Et av tiltakene er at Norge skal bidra til at lokale kvinneorganisasjoner har kapasitet og mulighet til å delta i freds- og forsoningsprosesser. Norge mener det er også viktig å være bevisst kvinners spesielle situasjon i mange humanitære kriser.

– FNs utviklingsprogram har lenge hatt en kjønnsfokus på voldelig ekstremisme. Vi er veldig glad at Norge, som pionerland på feltet, nå tar dette med i den nye handlingsplanen, sier Nika Saeedi, spesialist på likestilling i UNDP til Bistandsaktuelt.

 

 

CARE Norge mener at i arbeidet for fred er sivilsamfunnet avgjørende.

– Det er spesielt viktig når sivilsamfunnet er under press mange steder, og utviklingen er spesielt bekymringsfull i flere utviklingsland preget av krig og konflikt, sier generalsekretær Gry Larsen.

Når kvinner er inkludert i fredsprosesser, er det 35 prosent større sannsynlighet for varig fred, påpeker Forum for kvinner og utviklingsspørmsål FOKUS. 

 

Konferanse om kjønnsbasert vold

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland samt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara la fram Norges den nye handlingsplanen.

I forbindelse med lanseringen varslet statsrådene at Norge vil øke støtten til reproduktive helsetjenester og bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold.

– Seksualisert vold er ikke en bivirkning av krig, det er et krigsvåpen, sa utenriksministeren.

Hun opplyste at Norge og FNs nødhjelpskoordinator (OCHA) vil i år arrangere en internasjonal humanitær konferanse om seksualisert og kjønnsbasert vold i væpnet konflikt, for å mobilisere til styrket innsats på området.

 

Støtte til 25 organisasjoner

I forbindelse med dette arbeidet har nå Norad gitt støte til ti organisasjoner  til tiltak for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, og 15 organisasjoner får støtte til tiltak over kvinnebevilgningen.

I vurderingen av søknadene har Norad hatt fokus på partnerland, prosjektenes relevans og kvalitet, og hvor nøyaktig prosjektene skal løse målene beskrevet i handlingsplanene for henholdsvis kvinner, fred og sikkerhet og handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken (2016-2020). 

- Det blir ikke reell fred uten at kvinner deltar. Målet med avtalene er å styrke kvinners påvirkning i fredsprosesser og post-konflikt situasjoner, understreker avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn til norad.no.

 

Utenriksministeren under lanseringen av handlingsplanen.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 11.01.2019 12.31.25 Sist oppdatert: 11.01.2019 12.31.25