Hva er Norge og Indonesia enige om?

  • Fra og med skogåret 2016-17, er resultatene for redusert avskoging og skogforringelse estimert på et nasjonalt nivå.
  • Resultatene er målt mot et 10-årig historisk gjennomsnittlig utslippsnivå for perioden 2006-2016. Nivået er beregnet til 237 millioner tonn CO2 årlig fra avskoging og 42 millioner tonn for skogforringelse.
  • De neste årene, etterhvert som estimatene blir mer og mer nøyaktige, skal resultatene også inkludere utslippsreduksjoner fra utarming av torvmyrer og torvmyrbranner.
  • Indonesia vil sette til side 20% av resultatene for å ta høyde for usikkerhet i beregningene, og ytterligere 15% for å reflektere deres egne ambisjoner for reduserte klimagassutslipp. De gjenstående 65% av oppnådde utslippsreduksjoner kan betales for av Norge eller andre land og investorer.
  • Norge vil garantere betaling for en andel av utslippsreduksjonene. Norge vil ikke bruke disse tonnene som bidrag til å oppnå egne klimaforpliktelser. (Kilde: KLD)