Riksrevisor Per Kristian Foss har også tidligere kritisert forvaltningen av norsk bistand. Foto: Espen Røst

Stortinget krever mer nyansert informasjon om bistandsresultater

Stortingspolitikere krever at regjeringen følger opp Riksrevisjonens kritikk av Utenriksdepartementets og Norads manglende informasjon om resultatene av utdanningsbistanden.

Av Tor Aksel Bolle og Jan Speed Sist oppdatert: 08.05.2019 16.02.27

Opposisjonspolitikere mener kritikken som kommer fra i Riksrevisjonens undersøkelse av utdanningsbistand er alvorig.
– Det er alvorlig at regjeringen, som har hatt utdanning som sitt store prosjekt, ikke har evnet å sette opp et system som sikrer virkningen av norsk utdanningsbistand, skriver Anniken Huitfeldt (AP) som leder Utenriks- og forsvarskomiteen i en epost til Bistandsaktuelt.
Audun Lysbakken, partileder i SV mener rapporten viser at norsk bistand trenger store endringer for å sikre mer åpenhet.
– Stortinget må kunne stole på at informasjonen fra regjeringen i budsjettene er riktig. Det er urovekkende at Riksrevisjonen har funnet både unyansert og misvisende informasjon fra regjeringen til Stortinget, mener Lysbakken.


Arbeidet er i gang

Parlamentarisk leder i FrP Andreas Limi er kjent med at UD arbeider for å styrke rapportering og evaluering om resultater av norsk bistand.
– Jeg forutsetter at UD følger opp Riksrevisjonens rapport. Vi gir enorme summer til bistand, og det skulle bare mangle at man både rapporterer og evaluerer grundig om hvorvidt midlene gir den ønskede effekt, skriver Limi til Bistandsaktuelt. Han påpeker at denne regjeringen har konsentrert bistanden om færre antall avtaler, tema og land.
– Konsentrasjon gjør bistanden mer oversiktlig, og gir dermed bedre mulighet for å målrette og evaluere resultat, sier han.


Kritisk til multilaterale fond

Liv Signe Navarsete (Sp), som er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, mener at er alvorlig at Stortinget får mangelfull informasjon. Hun påpeker at Senterpartiet stilte spørsmål knyttet til multilaterale fond i forbindelse med statsbudsjettet. Hun bemerket da «at stadig meir av bistanden vert vridd mot globale fond, og at regjeringa argumenterer med meir effektiv forvalting. Denne medlemen meiner kostnadseffektiviteten ved dei mange ulike globale fonda ikkje er tilstrekkeleg dokumentert, og ber regjeringa greie ut overheadkostnadane knytte til desse fonda, mellom dei det grøne klimafondet. Auka bruk av globale fond reduserer norsk påverknad på prioriteringar og innretninga av bistanden. Det er også urovekkjande at utviklingslanda sine eigne prioriteringar og eigarskap blir svekka i systemet, og at tilgangen til fondsmidlar vert kopla til tilgangen til lån frå utviklingsbankane.»
Derfor mener Navarsete at det er viktig å lage et bedre system for rapportering også fra multilaterale organisasjoner.
- Vårt inntrykk er at det er adskillig bedre resultatoppfølging på bevilgninger til sivilsamfunnsorganisasjoner og bilaterale prosjekt. Det burde rapporteres jevnlig til Stortinget, slik at vi som beslutningstakere får et bedre grunnlag for våre vedtak, skriver Navarsete til Bistandsaktuelt.

- Det er viktig at vi tar med oss erfaringene fra Riksrevisjonen og Stortingets behandling av rapporten i det videre arbeidet med bistand, sier Navarsete.

Publisert: 08.05.2019 16.02.27 Sist oppdatert: 08.05.2019 16.02.27