Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i replikkveksling med finansminister Siv Jensen (Frp) etter at statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i høst. Foto: Stortinget

Bistand: Flertall på Stortinget er imot å outsource Norad-oppgaver

Et flertall på Stortinget støtter intensjonen bak den foreslåtte bistandsreformen: En bedre koordinering av fagressurser i bistandsforvaltningen. Men det samme flertallet «frykter at outsourcing kan bidra til det motsatte».

Av Jan Speed Sist oppdatert: 11.12.2018 13.46.44

Dette går fram av innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen til neste års bistandsbudsjett.

«En vellykket bistandsreform bør ha som klar overordnet målsetning å gi best mulig utviklingseffekt,» skiver komiteens flertall med medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

Samtidig advarer de fire partiene mot outsourcing av oppgaver fra Norad og Utenriksdepartementet. De påpeker at «et stadig økende bistandsvolum krever god fagkompetanse og tilstrekkelig kapasitet for å sikre en forsvarlig forvaltning».

I budsjettet er det satt av 302 millioner kroner til administrasjonsutgiftene til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Komiteen bemerker at dette beløpet vil kunne påvirkes av hvordan reformen gjennomføres.

 

To modeller

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra UD og Norad har tidligere presentert to ulike modeller, hvor den ene innebærer at Norad blir delegert spesifikke oppgaver mens utviklingsministeren får overført en del faglige støttespillere. Den andre modellen innebærer at Norad blir innlemmet i UD.

Arbeidsgruppen pekte samtidig på mulighetene for å flytte enkelte oppgaver som Norad har i dag ut av direktoratet, såkalt outsourcing. Evaluering, forvaltning av søknadsbaserte ordninger og Bistandsaktuelt er slike områder, ifølge arbeidsgruppen.

Å se på mulighetene for outsourcing anbefales uavhengig av hvilken modell politikerne vil velge. Rapporten sier derimot ikke noe om hvilke aktører en outsourcing kan rettes mot, for eksempel om det tenkes på kommersielle eller andre typer aktører.

Gruppen framla sin rapport i slutten av september. Den politiske beslutningen har likevel latt vente på seg, trolig i påvente av forhandlingene med KrF om en regjeringsutvidelse.

 

SV og Sp vil beholde Norad

Senterpartiets representant i komiteen Steinar Ness påpeker at Senterpartiets alternative statsbudsjett foreslår et kutt i bevilgningen til administrasjon av utviklingsbistanden med 78,7 millioner kroner. Begrunnelsen er å få ned «den aukande bruken av konsulenttenester samt kostbare globale fond». Senterpartiet ønsker ikke at Norad skal integreres i UD, men beholdes som «ein kunnskapsbase for norsk bistand og fordeling av midlar til bistand frå Noreg».

Også Sosialistisk Venstreparti anbefaler en delegert modell der Norad tildeles oppgaver etter overordnede føringer fra UD.

SV-leder Audun Lysbakken påpeker at bistandsbudsjettet har mer enn doblet seg siden forrige reform i 2004, men at antall ansatte i bistandsapparatet er på samme nivå. Han frykter en utvikling der mer av bistanden kanaliseres gjennom multilaterale kanaler og globale fond.

«I praksis fører det til en forvitring av kompetanse i Norge over tid,» heter det i SVs bidrag til innstillingen.

Publisert: 11.12.2018 13.46.44 Sist oppdatert: 11.12.2018 13.46.44