Utdeling av nødhjelpsutstyr i Sør-Sudan.

De fem største bistandsorganisasjonene vil ha styrket bistandsfaglig kompetanse i felt. Bildet viser utdeling av nødhjelpsutstyr av Norsk Folkhehjelp i Sør-Sudan.

Foto: Tamama Mansfield / Norsk Folkehjelp

Fem store vil ha høringsrunde om bistandsreform

De fem største norske bistandsorganisasjonene ønsker at bistandsreformen skal styrke fag- og forvaltningskompetansen også i felt, går det fram av et brev skrevet til utviklingsminister Nikolai Astrup.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 30.05.2018 15.03.46

– Siden forrige forvaltningsreform i 2004 har vi opplevd at fag- og forvaltningskompetansen har forsvunnet i landene der bistanden gis. Den nye reformen har mulighet til å gjeninnføre denne kompetansen, skriver generalsekretærene i Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Røde Kors, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp.

 

Liker kunnskapsbanken

I et brev til utviklingsministeren gir «Femmergruppa» ros til utviklingsministeren og regjeringen for raskt å ha tatt initiativ til en reform av norsk bistandsforvaltning.

Samtidig understreker de at de setter stor pris på den viktige fagkompetansen i Norad og Utenriksdepartementet, på områder som utdanning, helse, vann, mat og klima. De ser denne kompetansen som absolutt nødvendig for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand.

– Derfor ønsker vi også velkommen kunnskapsbanken som opprettes under Norad.  God forvaltning forutsetter nettopp god kunnskap om det man søker å oppnå, mener organisasjonene.

I brevet skriver de at for at «reformen skal virke til sin hensikt – å sikre kunnskapsbasert og effektiv bistand – er det avgjørende at man ikke går inn for å skille forvaltningskompetanse og fagkompetanse, men heller styrker koblingen mellom disse.»

«Det er viktig at reformen bevarer og styrker den bistandsfaglige kompetansen i alle ledd,» heter det videre.

 

Trenger åpenhet

Generalsekretærene mener at i det videre arbeidet med reformen er det viktig med:

Åpenhet og aktiv konsultasjon under utarbeidelse av forslag: Vi oppfordrer til åpenhet og aktiv konsultasjon av aktørene som påvirkes av reformen – både i UD, Norad og blant mottakerne. Dra lærdom av tidligere evalueringer, og reformen i 2004 (for eksempel at kompetansen på landnivå er tilnærmet forsvunnet siden forrige reform, da dette ble flyttet fra Norad til UD).

Høringsrunde når forslaget er utarbeidet: Vi oppfordrer deg til å legge til rette for skriftlig høringsinnspill når forslaget, inkludert eventuell forskriftsendring, er på plass, skriver de fem generalsekretærene.

 

 

Publisert: 30.05.2018 15.03.46 Sist oppdatert: 30.05.2018 15.03.46