Norad

Økt skatteinngang er sentralt for å kunne sikre folk i utviklingsland basistjenester, framholder Norges utviklingsminister. Skolebarna i Uganda er blant de som ville hatt fordeler av at landets næringsliv betalte mer skatt.

Foto: Eva Bratholm

Skattebistand vil gi barn flere bøker og blyanter, mener Astrup

Norge vil satse stadig mer på å støtte utviklingsland i å øke sine inntekter gjennom skatt. Det bekreftet utviklingsminister Nikolai Astrup under en konferanse i Oslo torsdag. Han framholder at skatt blant annet er viktig for å finansiere basistjenester som skole.

Av Gunnar Zachrisen og Jan Speed Sist oppdatert: 08.11.2018 12.46.34

Mens mange mener at skatterelatert bistand var lavt prioritert under utenriksminister Børge Brende, har feltet fått et løft under hans partikollega, utviklingsminister Nikolai Astrup. Statsråden taler nå varmt for skattebistanden i de fleste offentlige sammenhenger.

– Å bygge opp et skattegrunnlag er helt sentralt for at myndighetene i et fattig land skal kunne levere basistjenester til sin befolkning. Og det er i neste omgang helt sentralt for å bygge en langsiktig tillit mellom innbyggerne og staten, sa Astrup.

Utviklingsministeren har ved en rekke anledninger framholdt at «skattebistanden» er blant de aller mest kostnadseffektive formene for bistand. Han vektlegger samtidig at dette er et område der Norge har svært høy kompetanse.

 

Én krone blir til 100

– Denne formen for bistand kan framvise noen imponerende resultater, sa Astrup.

Han viste til studier fra OECD som inneholder eksempler på at én bistandskrone brukt på å styrke skatteetater i fattige land kan gi opptil 100 ganger i økte skatteinntekter tilbake.

Mens den norske innsatsen for statsbygging og nasjonale inntektsskapende tiltak tidligere har skjedd i stabile utviklingsland med langvarige relasjoner med Norge, rettes oppmerksomheten nå i økende grad mot sårbare stater. Sistnevnte var også hovedfokuset for seminaret The New Politics of Development som ble arrangert av Nupi, Chr. Michelsens institutt og Tax Justice Network.

 

 

Norge vil støtte Somalia

Utviklingsministeren trakk fram Somalia som et sårbart land der myndighetene nå har framgang med å øke sine egeninntekter, blant annet med støtte fra norsk ekspertise.

– Gjennom Olje for utvikling-programmet håper vi å kunne å gi verdifulle bidrag til Somalias utvikling og stabilitet. Vi har en tett dialog med landets myndigheter. Til gjengjeld forventer vi åpenhet og transparens rundt statens pengebruk, sa han.

Ifølge statsråden vil Norge doble skattebistanden i løpet av perioden 2015-2020.

Regjeringen varslet ved framleggelsen av statsbudsjettet at den vil øke bevilgningen til Kunnskapsbanken i Norad og faglig samarbeid med 290 millioner kroner i 2019, til nærmere 862 millioner kroner. Mye av økningen går til å trappe opp skattebistanden gjennom programmet Skatt for utvikling.

 

Ny bok om skatt

I forbindelse med konferansen ble det onsdag lansert en ny bok «Taxing Africa – Coercion, Reform and Development».

– FNs bærekraftsmål er veldig ambisiøse og kraftig underfinansiert. Bistand vil aldri kunne dekke finansiering. For å nå målene vil det være behov for en massiv mobilisering av nasjonale inntekter – mest gjennom skatt, sa professor Odd-Helge Fjeldstad, en av bokens redaktører. Han påpeker at dette krever politisk vilje i de enkelte landene.

Mick Moore, en av grunnleggerne av International Center for Tax and Development, er også redaktør for boka. Den britiske eksperten påpekte at skattlegging ofte skjer på to nivåer i Afrika. Det ene nivået er det vestlige skattebetalere kjenner igjen: Det som drives inn av finansdepartementer og skattekontorer. Men fattige afrikanere betaler ofte mest skatt på lokalt nivå eller til ikke-statlige aktører i form av «avgifter» for å kunne passere en veisperring eller for å få en tjeneste utført.

– Fattige afrikanere har faktisk en stor skattebyrde. De betaler allerede sin andel. Det er de rike og middelklassen som betaler lite i skatt. De er store potensial til å få ut mer fra de rike, sa Moore.

Uganda er det bare 5 prosent av høytstående næringslivsledere som betaler inntektsskatt, ifølge boka.

Bokas redaktører mener at Afrika har potensial til å hente store inntekter gjennom skatt.

– Det største inntektsgapet er innen gruvesektoren. Og det gapet kommer trolig til å øke i årene som kommer, sier Moore.

Publisert: 08.11.2018 12.12.05 Sist oppdatert: 08.11.2018 12.46.34