Norads evalueringsarbeid er en av flere funksjoner kan flytes ut av direktoratet  ifølge den ferske rapporten fra arbeidsgruppa som jobber med reform av bistandsforvaltningen. Evalueringsdirektør i Norad, Per Øyvind Bastøe (til venstre), advarer mot å flytte evalueringsfunksjonen ut av forvaltningsapparatet. 

Foto: Gunnar Zachrisen. 

Rapport om bistandsreform: Oppgaver kan flyttes ut av Norad

Arbeidsgruppen som jobber med bistandsreformen peker på mulighetene for å flytte ut flere oppgaver som Norad har i dag. Evaluering, forvaltning av søknadsbaserte ordninger og Bistandsaktuelt er mulige områder.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 03.10.2018 16.37.39

Arbeidsgruppen leverte i forrige uke en rapport for den første fasen av arbeidet til utenriksråd i Utenriksdepartementet.

I rapporten, hvor to ulike modeller for forholdet mellom Norad og UD diskuteres, står det blant annet: «Uavhengig av valg av modell er det mulig å flytte flere oppgaver ut fra UD/Norad-systemet».

Det pekes konkret på følgende fire områder hvor det kan være aktuelt å flytte oppgaver ut av direktoratet:

Evaluering. I dag er Evalueringsavdelingen en egen avdeling med 11 ansatte i Norad. De både initierer, gjennomfører og bestiller evalueringer av norsk bistand. Dette skal bidra til systematisk læring innen bistandsforvaltningen og være en kunnskapskilde for myndigheter og offentligheten.

Bistandsaktuelt. Norad har utgitt fagbladet siden 1998. Bladet redigeres etter redaktørplakaten. Fagbladets redaksjon har i dag fem fast ansatte.

Myndighetenes generelle informasjonsarbeid om nord/sør-spørsmål og bærekraftsmålene. En av Norads fem hovedoppgaver er i dag å kommunisere om resultatene av norsk bistand og bærekraftsmålene. Kommunikasjonsavdelingen har sju ansatte, som jobber med ulike oppgaver.

Søknadsbaserte ordninger. Norad forvalter i dag over tre milliarder kroner via ulike tilskuddsordninger. Blant annet støtte til de store norske organisasjonene, som Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Avdeling for sivilt samfunn har i dag drøyt 30 ansatte.

Arbeidsgruppen sier ikke noe om hvilken form en outsourcing vil få, for eksempel på om det tenkes på kommersielle eller andre typer aktører.

 

Vanskelig å forstå

Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe advarer mot en outsourcing av evalueringsarbeidet.

Når vi vet hvor dårlige vi er på systematisk læring innenfor bistanden, synes jeg det er veldig vanskelig å forstå logikken i sette evalueringsfunksjonen ut. Og det er ingen tvil om at en «outsourcing» vil svekke kvaliteten på evalueringsarbeidet, sier Per Øyvind Bastøe som er evalueringsdirektør i Norad.

Han understreker samtidig at en helt sentral oppgave for en statsforvaltning å evaluerere og kontrollere sin egen bruk av offentlige midler.

– Dette er ikke uten videre noe man kan sette ut til private aktører.  

– Hvordan vil det svekke evalueringsarbeidet?

– Blant annet fordi aktører utenfor systemet vil ikke ha nok innsikt i den politiske og strategiske konteksten bistandspolitikken utformes i. Hvis man derimot er en del av organisasjonen får man den nødvendig innsikten, slik at man kan komme med anbefalinger som er relevante og brukbare for de som tar avgjørelser. Og det er viktig.

I rapporten påpekes det at en flytting av evalueringsarbeidet kan gi økt uavhengighet. Det er vel bra?

Det er utvilsomt viktig at evalueringer er uavhengige. Men uavhengighet handler først og fremst om at man er upartisk i vurderingene sine og at de som har ansvaret for det som evalueres ikke kan påvirke vurderingene som gjøres. Og vi har ikke opplevd at noen har forsøkt å styre evalueringene vi gjør.

 

Vil gi dårligere bistand

Norad har i dag ansvaret for en rekke tilskuddsordninger, i all hovedsak er det de ansatte på avdeling for sivil samfunn som gjør denne jobben. Denne avdelingen forvalter alene rundt tre milliarder kroner årlig.  Også dette arbeidet er det mulig å legge utenfor Norad, påpeker arbeidsgruppa. 

De mener at det særlig kan være aktuelt hvis Norad og UD slås sammen, men det kan være en mulighet også dersom man faller ned på en løsning hvor Norad fortsetter å eksistere.

Jeg synes det er bra at politikerne fra tid til annen tar en titt på hvordan systemet fungerer og vurderer nye løsninger. Jeg er imidlertid veldig skeptisk til å sette bort det arbeidet Norad gjør med å forvalte bistanden til sivilt samfunn. Det er arbeid som krever mye kunnskap, og den kompetansen har man bygd opp i Norad over tid. Den finnes ikke mange andre steder i Norge, sier seniorkonsulent i konsulentfirmaet Conow, Terje Vigtel.

Han har tidligere blant annet vært direktør for Norads avdeling for sivilt samfunn og ambassadør i Zambia.

Vigtel mener at en outsourcing av det kunnskapsbaserte, faglige arbeidet vil bety dårligere bistand.

– Jeg tror resultatene vil bli langt dårligere enn de er i dag om man setter dette arbeidet ut, sier han.

 

"Avventende positiv"

Bistandsaktuelts ansvarlige redaktør Gunnar Zachrisen er «avventende positiv» til en mulig outsourcing av bistandens eget fagblad.

– Forslaget er begrunnet med et behov for «tydeligere uavhengighet». Det er en intensjon vi deler. Vi er imidlertid primært opptatt av en totalløsning som ikke svekker våre muligheter for å drive god, kritisk journalistikk. Da trenger man også gode og forutsigbare rammer i form av budsjett, bemanning og administrativ støtte.  

Han mener at en integrasjon av bladet i departementet vil være en tilnærmet umulighet dersom man skulle fortsette å drive et blad med samme kritiske profil som i dag.

Stort behov for reform

Utviklingsminister Nikolai Astrup og utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver følgende om arbeidsgruppas rapport på utenriksdepartementets nettsider:

"Nå har vi mottatt rapporten. Prosjektgruppen har gjort en god jobb med å utvikle to modeller som i tråd med mandatet svarer godt på de fem hovedintensjonene, nemlig sikre en bedre styring av tilskuddsmidlene, samle kompetansen for politikkutvikling i UD, rendyrke et forvaltningsfaglig miljø, redusere omfanget av duplisering av oppgaver og kompetanse og vurdere potensialet for gevinstrealisering.

De to modellene er 1) delegert modell, der budsjettdisponeringsmyndigheten ligger i Norad, men der etatsstyringen er sterkere enn i dag og 2) integrert modell, der Norad legges ned og oppgavene overføres til Utenriksdepartementet.

Prosjektgruppen har også slått fast at det er et stort behov for reform, og dermed ikke noen løsning å videreføre dagens modell uten endringer.

Vi er veldig fornøyd med den formen rapporten har fått. Den tydeliggjør fordeler og ulemper ved de to modellene, og beskriver de politiske avveiningene som må tas. Dette gir oss et godt grunnlag for å fatte en god beslutning. Nå skal vi bruke litt tid på å sette oss inn i de ulike alternativene, så kommer vi tilbake med en mer detaljert plan for videre fremdrift etter hvert."

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 03.10.2018 16.37.38 Sist oppdatert: 03.10.2018 16.37.39