Bård Vegar Solhjell fikk ikke støtte for forslaget om en helhetlig gjennomgang av norsk utviklings- og utenrikspolitikk i kjølvannet av Oslo-avtalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nei til bred evaluering av norsk Israel og Palestina-politikk

Flertallet i Stortinget avviser et forslag om å be regjeringen lage en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor palestinerne og Israel. Forskere mener en evaluering hadde vært nyttig.

Av Jan Speed og NTB Sist oppdatert: 12.06.2017 07.46.54

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) ønsker at Stortinget skal be regjeringen gjennomføre en evaluering som skal vurdere mål, virkemidler og allianser som har blitt brukt siden Oslo-avtalens inngåelse. Målet med gjennomgangen er å «sikre at Norge fører en mest mulig hensiktsmessig politikk for å bidra til opprettelsen av en selvstendig og uavhengig palestinsk stat og sikre en varig fredsavtale mellom Israel og Palestina».

I forslaget viser Solhjell til at Norges politikk overfor Palestina og Israel har i stor grad ligget fast siden 1990-tallet. Han mener at det er lite som tyder på at dagens innsats fra Norge og det internasjonale samfunnet bidrar til å bringe partene nærmere en rettferdig og langsiktig løsning.

Sier nei

Da forslaget ble diskutert i utenriks- og forsvarskomiteen denne uken ble det skiftende flertall for ulike merkander – som alle avviser forslaget.

  • Å etablere en praksis med såkalt uavhengig evaluering av Norges politisk valgte forhold til andre demokratiske stater trenger en mer prinsipiell avklaring enn forslaget legger opp til, mener Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.
  • Det er mer hensiktsmessig å følge opp den etablerte praksis ved å legge opp til en faglig vurdering av hvordan norsk bistand til ulike organisasjoner og institusjoner i de palestinske områdene har fungert, og om den bør justeres for å gi bedre resultater, mener et flertall av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.
  • Den til enhver tid sittende regjering selv har ansvar for å ta initiativ til å foreta evalueringer og gjennomganger innen utenriks- og utviklingspolitikken, mener alle partiene med unntak av Sosialistisk Venstreparti. Dette flertallet skriver at de «slutter seg på generelt grunnlag til at regjeringen jevnlig bør gjennomgå og evaluere sentrale områder innen norsk utenriks- og utviklingspolitikk, for eksempel norsk politikk overfor Israel og Palestina. En slik gjennomgang av mål, virkemidler og allianser må gjerne også trekke inn eksterne ekspertmiljøer. Dette flertallet vil påpeke det særskilte behovet for å gjennomføre evalueringer innen bistandspolitikken; regelmessig evaluering og dokumentasjon av oppnådde resultater er en forutsetning for å kunne drive kunnskapsbasert bistand. Samtidig vil det i tillegg kunne være naturlig å foreta gjennomganger også av diplomatiske virkemidler innen utenrikspolitikken.»

 

Skuffende

– Vi synes det er skuffende og overraskende at ikke flere partier ser behovet for å tenke nytt om vår politikk på dette feltet. Det er åpenbart at det internasjonale samfunnet ikke lykkes i å bringe partene nærmere noen løsning eller i å presse Israel til å oppheve den ulovlige okkupasjonen, sier Bård Vegar Solhjell til Bistandsaktuelt.

Han påpeker at denne konflikten har vært en av Norges største utenrikspolitiske satsningene de siste tiårene, og har aldri vært gjenstand for en helhetlig ekstern evaluering.

– Når det felles målet om en opphevelse av okkupasjonen kanskje aldri har vær fjernere, må vi evaluere om politikken og bistanden virker godt nok. Norge har framstående forskningsmiljøer som kan gjennomføre en slik evaluering, det er dumt at de ikke får sjansen, sier Solhjell.

Det har tidligere vært gjennomført en rekke studier og evalueringer av deler av norsk bistand til Israel og de palestinske områdene. Budsjettstøtten til de palestinske selvstyremyndighetene (PA) blir for tiden gjennomgått.

Professor Nils A. Butenschøn mener SVs forslag er interessant og sier det norske engasjementet nærmest har gitt Norge en «nisje» i internasjonalt diplomati.

– Samtidig må vi fastslå at målet for Midtøsten-diplomatiet, en permanent fredsordning med opprettelse av en uavhengig palestinsk stat, på ingen måte er oppnådd, sier han til NTB.

Forlenger okkupasjonen?

Butenschøn viser til at grunnlaget for en varig tostatsløsning, hovedmålet for Norges innsats, er svekket.

Israel har ekspandert med bosetninger og infrastruktur inn i de okkuperte områdene, og palestinske selvstyremyndigheter er blitt avhengige av både Israel og USA, som også er Israels nærmeste støttespiller. I tillegg ligger de palestinske institusjonene, som skulle bygges parallelt med fredsforhandlinger, reelt sett i grus, påpeker han.

– Slik sett har fredsdiplomatiet spilt fallitt, konstaterer Butenschøn fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

– Mange har reist spørsmålet om ikke Norge og andre bidragsytere bidrar til å forlenge okkupasjonen ved å betale for den, og ved å stille seg nøytralt i forholdet mellom okkupant og okkupert.

Norsk politikk som før

Førsteamanuensis Jørgen Jensehaugen ved Høgskolen i Lillehammer mener en evaluering av norsk Midtøsten-politikk er en meget god idé, ikke minst fordi Norges innsats hviler på stadig vanskeligere premisser.

Palestinsk splittelse, stillstand i forhandlingene og israelske bosetninger er elementer som har gjort veien mot en tostatsløsning stadig vanskeligere, mener Jensehaugen.

– Israel har utvidet bosetningene så mye at det er vanskelig å se for seg en palestinsk stat. Denne negative utviklingen reiser store spørsmål, men norsk politikk har i stor grad fortsatt som om den ikke har funnet sted. En evaluering vil kunne vurdere om det kan finnes gode handlingsalternativ for Norge i dagens konfliktbilde, sier han til NTB.

I 1993 ga Norge 46,5 millioner kroner til Palestina, og fra og med 2006 har bistanden ligget stabilt på rundt 600 millioner kroner i året.

Publisert: 08.06.2017 11.08.00 Sist oppdatert: 12.06.2017 07.46.54

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.