SOC, direkte fra kamera, POL

Høyre og Arbeiderpartiet får både ris og ros av Redd Barna for forslagene i sine nye partiprogrammer. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre bør blant annet merke seg at over halvparten av nordmenn mener det bør bevilges ekstra penger utover vedtatt bistandsbudsjett for å håndtere konsekvensene av koronakrisen, skriver Øygunn Sundsbø og Gina Ekholt  i Redd Barna. Foto: NTB

Svarer Høyre og Arbeiderpartiet på de globale utfordringene?

MENINGER: Det er mindre enn ett år til stortingsvalget.  Redd Barna har gått gjennom programforslagene til Arbeiderpartiet og Høyre og stiller følgende spørsmål: Svarer Norges to største partier på de store utfordringene barn i verden står overfor?

Av Øygunn Sundsbø, leder for politikk og samfunn og Gina Ekholt seniorrågiver, Redd Barna Sist oppdatert: 14.10.2020

Klima- og miljøkrisen er en alvorlig trussel for barn og barns rettigheter. Spesielt gjelder dette de mest sårbare barna. Uten ambisiøs og praktisk politikk vil klimaendringene reversere framgangen for fattigdomsreduksjon de siste tiårene, og øke faren for konflikt, migrasjon og kriser. Både Høyre og Ap anerkjenner klimakrisen som vår tids største utfordring.

Spørsmålet er om politikken gjenspeiler denne innsikten. Ap setter klima- og naturkrisen først i utviklingspolitikken. De prioriterer også fornybar energi, regnskogsatsingen og midler til klimatilpasning. Det er bra, og helt nødvendig for at vi skal komme i mål. Høyre er mindre tydelige, men skriver at de vil dreie norsk bistand mot klimatiltak i utviklingsland.

Redd Barna savner likevel fra begge parti at det settes et ambisiøst mål for Norges økonomiske bidrag til klimafinansering som står i stil til våre egne CO2-utslipp og vår økonomiske kapasitet, samt refleksjoner om nye kilder til klimafinansiering så det ikke går på bekostning av annen nødvendig bistand.

 

Savner tydelige forslag

Den pågående pandemien har rammet hele verdens befolkning og vil ha omfattende globale konsekvenser i hele neste stortingsperiode. I Høyres programutkast står det ikke skrevet noe om korona eller global helse. Dette til tross for at regjeringspartiet er med i globale tiltak og med egne øyne ser hva som kreves for å forhindre totalkollaps i mange land. Ap har tydeligere tatt inn over seg virkningene av pandemien, og skriver at «verden er ikke i rute til å nå FNs bærekraftmål. Ulikhetene vokser, både i Norge og i land verden over. Koronapandemien har forsterket mange av disse endringene».

Det er betryggende at de anerkjenner effekten korona har på utvikling, men hvilke politikkforslag kommer de med for å bøte på dette? Svaret deres er at vi trenger kraftigere internasjonalt samarbeid for å bekjempe smittsomme sykdommer, og at vi utvikler og produserer vaksiner. Sammenlignet med programforslaget til Høyre er dette gode tiltak, men vi skulle gjerne sett enda tydeligere formuleringer på hvordan vi kan bygge opp samfunn igjen.

For å forhindre en uendelig rekke skadevirkninger av pandemien trengs det kraftinnsats i årene som kommer. Den finnes ikke i noen av programforslagene.

 

God politikk fjernet

Humanitærhjelp og flyktningpolitikk er i likhet med klimakrise og pandemier noe Norge ikke kan løse alene. Men Norge har, som Høyre skriver «en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse». Det første vi merker oss er at all politikk om norsk våpeneksport er tatt ut fra Aps programforslag. I inneværende program står det at de vil ha sluttbrukererklæring fra alle land vi eksporterer til, og vi er overrasket over at god politikk er fjernet. Vil ikke Ap lenger vite hvor norske våpen ender?

Det andre vi ser er at de vil «bygge opp en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet på minst 5 milliarder kroner for å bedre forholdene for mennesker på flukt». Forslaget er velmenende, og vi er nysgjerrige på hvor pengene skal tas fra, og hvordan de skal brukes. De skriver også at de vil «åpne for forsøk med nye metoder og tilnærminger innen humanitær nødhjelp, for eksempel økt bruk av kontantbidrag.».

Dette er et godt forslag som Redd Barna støtter. Vi har hatt gode erfaringer med dette og det er en effektiv måte å nå ut til dem som trenger det med akkurat det de trenger – umiddelbart.

Høyres programforslag skriver lite om de globale humanitære trendene, og har kun vag politikk på dette området, som at «Humanitær bistand skal gis til de mest sårbare og til dem som rammes av krig, konflikt og katastrofer». Ikke overraskende vektlegger de å bidra økonomisk til å hjelpe flyktninger i nærområdene. Høyre foreslår å endre asylpolitikken fra «streng, rettferdig og forutsigbar» i inneværende program, til «streng, forutsigbar og bærekraftig» for kommende periode. Vi håper krefter i Høyre vil ta «rettferdig» tilbake.

 

Mangler ambisjoner

Når det gjelder rettferdig økonomisk politikk er Ap tydelige. De vil «sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse», og «styrke bærekraftige skattesystemer og drive institusjonsbygging gjennom «Skatt for utvikling»-programmet».

Dette er smart utviklingspolitikk som skal bidra til at land selv kan finansiere grunnleggende velferdstjenester som utdanning og helse. Høyre vektlegger handel og selskapers investeringer, men det mangler ambisjoner om hvordan Norge kan bidra å øke utviklingslandenes nytte av handelen, som korrupsjonsbekjempelse, bygge god skatteadministrasjon, hindre ulovlig kapitalflukt og etablere internasjonale regler for ansvarlige utlån.

Ingen av partiene nevner næringslivets samfunnsansvar i forbindelse med næringslivssatsing i utviklingspolitikken.

 

Positivt med fortsatt utdanningssatsing

Utdanning er en menneskerett og en lønnsom investering på individ- og samfunnsnivå: for bærekraftig utvikling, næringsutvikling, demokrati og for å møte klimaendringene. Solbergs regjering har gjort mye for global utdanning, med et særlig fokus på jenter og utdanning i kriser. Derfor er det overaskende at Høyre kun nevner utdanning (og da bare jenters utdanning) kun er nevnt i et samlepunkt sammen med hav og klima.

Når det er sagt, er det positivt at Høyre vil fortsette å satse så tydelig på jenters utdanning. Men i neste utkast håper vi å se utdanning som et eget punkt med godt innhold.

Den samme oppfordringen går til Ap som nevner utdanning i forbindelse med ulikhet, men ikke sier noe om hva de ønsker å gjøre eller oppnå: «et velfungerende skattesystem og en god offentlig sektor kan levere helse, utdanning og velferd». Pandemien har førte til en totalreversering av fremskrittene mot bærekraftmålet på utdanning. 800 millioner barn og unge er fortsatt ikke tilbake på skolen, og 10 millioner barn kommer trolig aldri tilbake til skolebenken. 

 

Skuffet over Høyre

Når det gjelder nivået på norsk bistand er det flott at Ap vil videreføre politikken med at én prosent av bruttonasjonalinntektene (BNI) skal gå til bistand. Høyre vil dessverre «redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden». Som en bistandsorganisasjon som jobber for å oppfylle barns rettigheter vet vi hvor viktig hver eneste bistandskrone er, og at det ikke er noen iboende motsetning mellom høyere budsjetter og høy kvalitet.  Når andre giverland rammes hardere av den globale pandemien og vi forventer en nedgang i global bistand, er det enda viktigere at Norge fortsetter å være ambisiøse.

Ifølge Fafo mener over halvparten av nordmenn at det bør bevilges ekstra penger utover vedtatt bistandsbudsjett for å håndtere konsekvensene av koronakrisen. Vi håper at Høyre og Ap merker seg dette før de skal ut og jakte velgere med sin nye politikk for de neste fire årene på Stortinget.

Høyre foreslår å endre asylpolitikken fra «streng, rettferdig og forutsigbar» i inneværende program, til «streng, forutsigbar og bærekraftig» for kommende periode. Vi håper krefter i Høyre vil ta «rettferdig» tilbake.

Publisert: 14.10.2020 09.50.05 Sist oppdatert: 14.10.2020 09.50.05