Bernt Apeland sier at de siste ukene har vært tunge, og at det er trist å si ha-det-bra til gode kolleger. Nå gleder han seg til å ta fatt på de humanitære oppgavene organisasjonen skal løse. Her besøker generalsekretæren en leir for internt fordrevne driftet av syrisk Røde halvmåne nordøst for Damaskus høsten 2017. Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Røde Kors nedbemanner

En av Norges største humanitære organisasjoner har brukt for mye penger – og må spare 40 millioner kroner årlig. Målet er å jobbe mer effektivt «for å få mer igjen for hver krone».

Av Espen Røst Sist oppdatert: 07.03.2018 11.07.57

 Nedbemanningen skyldes stor vekst de siste årene, der vi blant annet har hatt et for høyt forbruk av det vi kaller frie midler. Det har rett og slett vært høyere enn inntektene. Om vi ikke hadde tatt grep nå, ville vi brukt 40 millioner mer av disse midlene hvert år enn vi tjener. Målet med omstillingen er å få mer igjen for hver krone, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Apeland til Bistandsaktuelt.

Organisasjonen skal kutte 30 årsverk, i overkant av ti prosent av de ansatte ved nasjonalkontoret i Oslo. I tillegg overføres noen arbeidsoppgaver til distriktene uten at de får flere ressurser. For den delen av Norges Røde Kors som jobber internasjonalt skal mer ansvar flyttes til land- og regionkontorer  tettere på felt, der mottakere av bistand befinner seg. Dette betyr blant annet seks færre stillinger i det som før omstillingen het Internasjonal avdeling. Fem ansatte fra denne avdelingen slutter i Røde Kors, mens én flyttes over i en annen avdeling. Seks færre stillinger utgjør vel 16 prosent av den totale nedbemanningen.

Om lag to tredeler av Norges Røde Kors arbeide er internasjonalt, målt i penger. Organisasjonens totale omsetning var i fjor på rundt 1,8 milliarder kroner, der 1,2 milliarder gikk til internasjonalt humanitært arbeide.

 

Reise mindre, skype mer

 Vår nye Avdeling for internasjonale programmer og beredskap skal ta en mer operasjonell retning og er skalert litt ned i forhold til hvilke oppgaver vi skal løse fra Oslo. Røde Kors har en desentralisert organisasjon med landansvarlige som driver operasjonene i de landene vi jobber. Dette skal bli enda tydeligere nå, blant annet ved at kommunikasjonsoppgaver og oppgaver knyttet til politisk påvirkning flyttes til andre avdelinger, sier Apeland.

– Hvor mye sparer dere inn ved disse stillingskuttene?

 Rundt 16 millioner kroner årlig. Vi iverksetter også en rekke andre tiltak og skal rett og slett jobbe smartere, blant annet ved å reise mindre og bruke verktøy som skype mer. Vi går gjennom alle våre utgiftsposter og ser hvor vi kan kutte. Målet er å redusere utgiftene med rundt 40 millioner kroner årlig, sier Apeland.

– Dere har rundt 2,5 milliarder kroner i det dere kaller «det humanitære fondet». Er det her dere har hentet penger til «overforbruket» fra?

– Nei, det er hentet fra andre oppsparte midler. Vi tar ut rundt 90 millioner kroner fra fondets avkastning hvert år til humanitære- eller andre formål for å styrke egen organisasjon eller innsatsen. Det er ingen umiddelbar dramatikk i dette, men det var nødvendig å justere forbruket for det ville ikke vært bærekraftig på sikt, sier Apeland og forteller at omstillingen også har avdekket nye behov:

 

Utlyser nye stillinger

– Vi oppretter nå en egen digitaliseringsenhet – som skal sørge for at vi i større grad tar i bruk digital teknologi og digitale verktøy, samt en avdeling for humanitære behov og analyse, der vi bygger opp et miljø som skal ta i bruk statistikk for at vi skal bli mer treffsikre i vårt humanitære arbeid både internasjonalt og i Norge. Til dette vil vi hente inn ny kompetanse, sier Apeland.

– Så noen mister jobben, og samtidig skal dere ansette nye medarbeidere?

– Ja. I denne omstillingsprosessen har vi sett at vi mangler kompetanse. Det betyr at vi i nær fremtid kommer til å lyse ut nye stillinger, sier Apeland.

– Og hva sier fagforeningen til det?

– Det har vært et godt samarbeid med fagforeningen. De har vært involvert i omstillingen fra dag én, og med sine perspektiver har de hevet kvaliteten på omstillingen. I den siste fasen har de selvfølgelig vært advokat for sine medlemmer, men jeg opplever at vi har hatt ryddig prosess.

Apeland sier nedbemanningen har vært basert på «frivillighet» og forteller at debatten om «å styrke bistandsorganisasjoner i Sør» har vært del av prosessen:

– Det er en del av bildet. Dette er en videreføring av en prosess vi startet for flere år siden. Noen arbeidsoppgaver flyttes ut av landet, men vi er en organisasjon som uansett jobber gjennom en partnerskapsmodell med nasjonalforeningene i de landene vi opererer. Bare i nødhjelps-kontekster der nasjonalforeningen ikke selv evner å drifte operasjonen, kommer vi inn med personell fra Norge.

 

Vokst for fort?

– Betyr disse millionkuttene at dere har vokst for fort de siste årene?

– Nei, det vil jeg ikke si, men enhver organisasjon vil kjenne på voksesmerter. Vi har gjort en gjennomgang av hvilken kompetanse vi har og ikke har. Resultatet er at vi blir noen færre og at vi må hente inn ny kompetanse på noen områder.

Apeland ønsker ikke mene noe om andre norske bistandsorganisasjoner bør vurdere en tilsvarende «slankekur».

– Men det påligger alle organisasjoner som finansieres gjennom skatteseddelen og gaver fra enkeltpersoner og næringsliv at vi alltid skal være så effektive som mulig. For meg har det vært viktig å se på om vi har den kompetansen vi trenger for å løse de oppgavene vi skal. En bi-effekt av dette er at vi har måttet nedbemanne. Jeg er ganske sikker på at vi blir mer effektive etter omorganiseringen, for vi skaper tydeligere roller for våre medarbeidere og skal jobbe enda mer med samarbeidskultur for å få mest mulig ut av hver krone, sier Apeland.

– Det er klart det er veldig trist å si ha-det-bra til gode kolleger som nå må finne andre ting å gjøre. Det er trist for dem det gjelder og trist for medarbeidere og ledere. De siste ukene har vært tunge, men nå gleder jeg meg til å se fremover – og ta fatt på de viktige humanitære oppgavene vi skal løse.

 Bistandsaktuelt har vært i kontakt med de ansattes fagforeningsrepresentant. Leder i Negotia avdeling Røde Kors Geir Owe Sørholt, sier at omstillingsprosessen har vært vanskelig: «Det er selvfølgelig tungt når gode kolleger må slutte. Men vi synes det har vært et veldig godt samarbeid med ledelsen. Vi har vært i jevnlige drøftinger og opplever at de har vært lydhøre for våre perspektiver som har gjort at vi sammen har funnet gode løsninger».

Alle organisasjoner som finansieres gjennom skatteseddelen og gaver må være så effektive som mulig

Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors

Røde Kors:

  • er verdens største humanitære bevegelse og ble stiftet i 1863 etter initiativ av sveitseren Henri Dunant. Er fundert på de syv prinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.
  • Det internasjonale Røde Kors utgjøres av Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger og de nasjonale foreningene. Norges Røde Kors er en slik nasjonal forening.
  • Norges Røde Kors ble stiftet i 1865 og en av verdens eldste nasjonale Røde Kors-foreninger. Hjelpearbeidet spenner fra internasjonalt hjelpearbeid til fjellredningstjeneste, barne- og ungdomsarbeid samt omsorgsarbeid for blant annet eldre, syke og ensomme.
  • Den største delen av Norges Røde Kors´ utenlandsarbeide er konsentrert om nødhjelp, både i krigs- og konfliktsituasjoner og ved naturkatastrofer, i samarbeid med Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Norges Røde Kors driver også utviklingshjelp i en rekke land.
  • Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har fått et spesielt mandat i Genèvekonvensjonene til å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som er ofre for væpnet konflikt. Dette gir ICRC både rettigheter og plikter. Som talsmann og vokter for internasjonal humanitær rett, må ICRC arbeide for å øke respekten for dette regelverket.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 07.03.2018 11.07.56 Sist oppdatert: 07.03.2018 11.07.57