Hvert år sendes flere hundre unge mennesker ut på fredskorpsoppdrag. Flertallet er kvinner. Øst-Afrika er den regionen som tar imot flest fredskorpsere. Illustrasjonsfoto: Ken Opprann

Sju fredskorpsere har varslet om seksuelle overgrep

Sju kvinner utsendt fra Fredskorpset har rapportert om å ha vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk siden 2004.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 20.12.2017 11.29.19

Fredskorpset kjenner til minst to tilfeller av varsler om voldtekt de siste seks årene. I perioden 2004-2011 var det minst fem varsler om voldtekt og voldtektsforsøk.

– Også i Fredskorpset har altfor mange kvinner vært utsatt for seksuelle overgrep og trakassering, sier Fredskorpsets direktør Hege Hertzberg.

Hun oppsummerer at det har vært «uakseptable hendelser i hele perioden 2001-17, på en rekke ulike steder».

FK-direktøren mener likevel at det er vanskelig å si noe eksakt om Fredskorps-utsendte er spesielt utsatt for seksuelle overgrep eller trakassering, siden det mangler statistikk på området.

 

9300 FK-deltakere

– Det er uansett for mange tilfeller, fastslår Hertzberg.

Hun understreker at Fredskorpset lenge har vært opptatt av å bevisstgjøre partnere og deltakere om at seksuelt krenkende oppførsel er fullstendig uakseptabelt.

Siden det nye Fredskorpset ble etablert i 2001 har over 9300 mennesker deltatt i utvekslinger. Deltakerne er ofte unge (under 35 år), de er tidlig i karrieren, de er avhengige av folk rundt seg, det er et flertall kvinner og de er ofte isolert på steder langt vekk fra venner og familie. Direktøren er klar over at slike aspekter ved FK-ordningene kan forsterke mulighetene for negative erfaringer og hendelser.

Den såkalte #donoharm-kampanjen, et opprop i regi av kvinnelige bistandsansatte, har nylig pekt på lignende risikofaktorer ved bistandsoppdrag «i felt».

 

To tilfeller siden 2011

I 2016 reiste 543 mennesker på «utveksling» finansiert av det norske Fredskorpset. Det skjedde gjennom 190 organisasjoner og bedrifter. Av disse var 159 norske, mens majoriteten av de øvrige kom fra land i Afrika og Sør-Asia.

Fredskorpset kjenner til minst to tilfeller der FK-deltakere har varslet at de har vært utsatt for voldtekt de siste seks årene. Dette er tilfeller som er blitt innrapportert til deres hovedkontor, enten av kvinnene selv eller de organisasjonene og firmaene de har vært utsendt fra. Ett av disse tilfellene var med en utenlandsk deltaker på utveksling i Norge.

Aftenposten kartla i 2011 omfanget av seksuelle overgrep i bistandsbransjen, og fant den gang minst seks tilfeller. Av disse seks var fem knyttet til kvinner på oppdrag for Fredskorpset. Antallet gjaldt perioden 2004-2011.

– Det kan se ut som det er blitt færre tilfeller de siste årene, men to tilfeller på seks år er likevel altfor mange, sier Hertzberg, som påpeker at Fredskorpsets viktigste rolle i denne sammenhengen er å bevisstgjøre partnerorganisasjonene.

Les også:

 

Forhøyet risiko

Initiativtaker til #donoharm-kampanjen, Sofi Halling, mener at fredskorpsoppdrag er en type bistandsoppdrag som innebærer en forhøyet risiko for seksuelle overgrep og trakassering. 

– Det mest åpenbare er jo at deltakerne blir sendt ut uten sikkerhetsnett. Man blir sendt ut til organisasjoner som ikke trenger å ha sterke forbindelser til organisasjonene man reiser ut for. Ofte kjenner fredskorpsdeltakerne heller ikke til de norske organisasjonene før man blir ansatt, sier Halling. 

Hun har selv vært fredskorpsdeltaker – på Madagaskar i 2007 – og mener at fredskorpsdeltakere må tilpasse seg et system der det eksisterer få mekanismer for ansvar, sanksjoner og straff. 

– I tillegg blir jo deltakerne ofte sendt ut til avsidesliggende destinasjoner med få forbindelser til omverden, med liten kursing i sikkerhet. Derfor er de særlig utsatt, sier hun.  

 

Mørketall

FK har ikke et arbeidsgiveransvar overfor deltakere og partnere. – Deltakerne har ikke noe formelt forhold til Fredskorpset, og har dermed ingen rapporteringsplikt til oss i tilfeller der de opplever uønskede hendelser. De tilfellene vi kjenner til er kun når partnere eller deltakere tar direkte kontakt med oss for å be om hjelp, sier Hertzberg.

Hun understreker at det erfaringsmessig i slike saker vil være «mørketall», slik også Bistandsaktuelts undersøkelse nylig påviste.

– Den informasjonen vi får om dette er langt fra fullstendig, og kan følgelig ikke kalles statistikk. Men jeg håper #metoo-kampanjen kan få flere til å melde fra, slik at mørketallene blir mindre. Ingen skal behøve å bære på slikt alene, sier Hertzberg.

Hun understreker at selv om Fredskorpset ikke har et formelt arbeidsgiveransvar, støtter forvaltningsorganet opp «så godt vi kan når vi først blir involvert».

– Vi kan bidra med å ordne en rask hjemreise, legehjelp og mobilisere støtteapparatet.

 

Mistet jobben

Personvernhensyn hindrer Fredskorpset i å lage detaljert systematisk rapportering av de tilfellene de er blitt gjort kjent med.

I de fleste innrapporterte tilfellene har det vært «eksterne» overgripere, det vil si mennesker utenfor den lokale partnerorganisasjonen eller -bedriften. Det har samtidig også vært tilfeller av overgrep begått av ansatte hos slike partnere, som det har blitt iverksatt sanksjoner mot. Ansatte har også blitt avskjediget og prosjekter har blitt avsluttet pga. ulike, uønskete hendelser, bekrefter Hertzberg.

Det amerikanske fredskorpset US Peace Corps har tidligere rapportert tall for «sexual assualt» tilsvarende cirka 3,4 prosent av sine frivillige. En rapport viste at over 1000 amerikanske fredskorp-deltakere hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i perioden 2000-2009. 

 

350 underskrivere på opprop

Det norske Fredskorpset sender ut egen «exit-survey» til sine deltakere der de kan svare anonymt på spørsmål om sine erfaringer fra utvekslingsoppholdet. Om lag halvparten av deltakerne benytter anledningen til å svare. De siste to årene har disse spørreundersøkelsene også tatt opp spørsmål om seksuell trakassering. I denne perioden har det ikke framkommet konkrete innrapporteringer av seksuell trakassering eller overgrep.

Hertzberg forteller at Fredskorpset i sine reviderte kursplaner for 2018 legger inn seksuell trakassering som en egen bolk på alle kurs. – #Metoo-kampanjen har skapt en unik mulighet til å sette temaet på dagsorden i alle sammenhenger. Det er viktig at vi alle griper denne muligheten til å bekjempe slik atferd, sier hun.

#donoharm-kampanjen mot seksuell trakassering og overgrep har i løpet av drøye to uker fått om lag 350 underskrifter fra bistandsansatte, opplyser kampanjens initiativtaker Sofi Halling. Kampanjen krever blant annet at norske myndigheter stanser økonomisk støtte til aktører som ikke har nulltoleranse for seksuell trakassering, overgrep og diskriminering. 

Hege Hertzberg, direktør i Fredskorpset.
Sofi Halling, initiativtaker til #donoharm-kampanjen blant bistandsarbeidere.

Fredskorpset

Fredskorpset er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet.

Siden 2001 har 9300 fredskorps-deltakere vært på utveksling. Utvekslingene foregår mellom Norge og utviklingsland (såkalt «nord-sør»), eller mellom to utviklingsland («sør-sør»).

I 2016 reiste 543 fredskorps-deltakere på utveksling. Av disse var 159 norske, mens majoriteten av de øvrige kom fra land i Øst-Afrika og Sør-Asia.

Om lag 60 prosent av de utsendte var kvinner, 40 prosent menn.

Kilde: Fredskorpset

 

Slik reduserer FK risiko

Fredskorpset erkjenner risikoen som eksisterer ved alt bistandsarbeid «i felt», og arbeider systematisk med å bevisstgjøre deltakere og partnere, forsikrer kommunikasjonssjef Jørn-Henning Lien.

Dette er viktige elementer i forebygging og bevisstgjøring, ifølge Lien:

  • Partnere – organisasjoner, firmaer og offentlige etater – er pålagt å foreta egne risiko- og sårbarhetsanalyser.
  • Alle partnere og deltakere får grundig opplæring før utvekslingen finner sted, gjennom forberedelseskurs og partnerkurs.
  • Gjennom kursvirksomheten får alle partnere og deltakere  opplæring i Fredskorpsets verdigrunnlag, personlig sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, rolleforståelse, kulturforståelse,  etikk, osv.
  • FK har også en egen Code of Conduct. Det samme har de fleste partnere (organisasjoner og bedrifter).
  • Opplæring før, under og etter utveksling/avtaleinngåelse blir (som oftest) kombinert med personlige møter med partsrepresentanter og deltakere rundt om i de mange landene Fredskorpset har samarbeidsprosjekter. Det kan være rene prosjektstatus-møter, reportasjereiser av FKs kommunikasjonsteam, eller regulære «kontroll-turer». De sistnevnte er basert på stikkprøver eller etter tips.
  • Fredskorpset har hatt en ordning for anonym varsling i mange år, og har systematisk kommunisert denne varslingsmuligheten ut til deltaker og partnere. FK har også hatt deltaker- og partnersurveys to ganger i året siden 2007, der det har blitt avdekket mange forskjellige uregelmessigheter.

Kilde: Fredskorpset

 

 

 

Publisert: 20.12.2017 11.29.18 Sist oppdatert: 20.12.2017 11.29.19