Copyright © fotograf

Det er meldt at 14 land i Afrika har jevnlig stor vannmangel og reduserte avlinger. Jordbruket utvides til stadig mer marginale områder.  Foto: Ken Opprann

Trenger større innsats for likestilling i Afrika

MENINGER: Norge må ta nye initiativ for å få slutt på diskriminering av jenter og kvinner når det gjelder utdanning, helse og velferd.

Av Jarle Haarstad Sist oppdatert: 01.11.2018

På FNs generalforsamling i New York i 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer en ny strategi fram mot 2030, for avskaffelse av fattigdom og å fremme en bærekraftig utvikling i verden. FNs strategi er formulert i 17 ulike mål, og Norge er tildelt en spesiell rolle når det gjelder mål nummer 5 i strategien, som har klare forpliktelser henimot jenter og kvinner - deriblant kvinners rettigheter til å eie jord, ha kontroll med egen eiendom og arv, og få slutt på diskriminering av jenter og kvinner når det gjelder utdanning, helse og velferd. Dette gir Norge spesielle muligheter til å ta nye initiativ på dette området.

Den afrikanske unionen har å flere høynivåmøter forpliktet seg til å fremme likestilling mellom kvinner og menn, som fastsatt i artikkel 4 (I) i unionens konstitusjonelle lov.  Denne er også formulert detaljert i The Maputo Protocol av 2003, og inkluderer bl.a, rettigheter i ekteskap, rett til eiendom, beskyttelse for barn knyttet til tidlig og tvungne ekteskap, reproduktive og helsemessige rettigheter, inkludert kontroll med ens egen fruktbarhet. 

 

Afrikas situasjon

Verdensbanken mener at veksten Afrika i BNP pr person vil bli godt over 3% i de nærmeste årene. Etter mitt syn vil ikke et slikt tall vise de største problemene som verdensdelen står overfor. Veksten er i stor grad bare knyttet til råvareproduksjon, som ikke kommer flertallet til gode. Det er også stor lekkasje av kapital ut av regionen. Store befolkningsgrupper står overfor usikkerhet når det gjelder sysselsetting og inntekter (66% iflg. OECD/African Union).

Et enda større problem er at matproduksjonen tilgjengelig for folk flest ikke holder tritt med befolkningsveksten. Verdens matvareprogram anslår at mellom 15 og 35 prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara allerede er underernært, med unntak av Sør-Afrika.

Det er meldt at 14 land i Afrika har jevnlig stor vannmangel og reduserte avlinger. Jordbruket utvides til stadig mer marginale områder. Avlinger minsker, skog hogges ned og landskap blir sårbare for forørkning. FN har advart om at mer enn 36 millioner mennesker kan stå overfor prekær økt sult i den sørlige og østlige delen av kontinentet. Det er ventet at den kommende globale oppvarmingen vil få større konsekvenser enn i mer tempererte strøk.

 

Befolkningsveksten

Afrika har en svært skjev befolknings-pyramide. Median-alderen er rundt 18 år, mot vel 40 år i de nordiske land. Dette betyr at en svært liten del av folk i sin mest produktive fase vil måtte bære byrdene med å oppfostre og utdanne store barne- og ungdomskull. 

FNs befolkningsfond (UNFPA) anslår at verdens folketall vil øke fra 7,1 milliarder i 2007 til 9,3 milliarder i 2050 og 12 milliarder i 2100. Det meste av denne forventede økningen vil skje i Afrika, der befolkningen antas firedoblet fra rundt 1 milliard nå til 4 milliarder innen århundreskiftet.

Sør for Sahara får mange jenter bare så lite som 5 års skolegang (UNESCO 2018). Jenter blir i langt større grad enn gutter tvunget til å forlate skolen pga større plikt til å hjelpe til hjemme, forberede seg på ekteskap, eller av frykt for trakassering, bl. a. fordi det er få kvinnelige lærere.

 

Familieplanlegging

Fra 1960-tallet gikk en stor del av norsk bistand til familieplanlegging i Asia, med gode resultater, blant annet i India og Bangladesh. Men på 1990-tallet ble den norske helsebistanden lagt om, og den største andelen har gått til å bekjempe tuberkulose, malaria, barnesykdommer og seksuelt overførbare sykdommer - særlig hiv/aids. OECDs utviklingskomité sier at bistand til familieplanlegging har vært lavt prioritert i forhold til den samlete etterspørselen de siste 10-15 år

Mindre enn 20 prosent av kvinnene i Afrika bruker moderne prevensjonsmidler, ifølge UNFPA. Tilgangen til dette er redusert siden 2017 på grunn av USAs nåværende politikk overfor FN- og bistandsorganisasjoner som driver helseinformasjonsarbeid der abort også omtales.

 

Familieplanlegging motarbeides

Familieplanlegging blir i mange land hindret også av den katolske kirken og islam, og av negative holdninger blant mange afrikanske ledere og menn. Det er følgelig stor mangel på veiledning om prevensjon og trygge graviditeter. Abort er ulovlig i mange land; i noen land selv ved graviditet etter voldtekt, eller ved fare for barseldød.

Verdens helseorganisasjon sier at tilgang til familieplanlegging er en viktig forutsetning for oppnåelse av FNs bærekrafts-mål og for å fremme kvinners rett til å bestemme over egen kropp og helse, samt å ha innflytelse i familie og samfunn. Familieplanlegging spiller også en viktig rolle for at langt flere jenter får starte på og gjennomføre videregående utdanning.

Til tross for forbud mot barneekteskap i internasjonale avtaler og mange lands offisielle politikk, forblir dette en varig trussel mot mange jenters rettigheter, liv og helse. UNFPA anslår at 140 millioner barneekteskap vil inngås i det neste tiåret. Særlig er problemet stort i Afrika.

I 52 land kan jenter under 18 år giftes bort dersom foreldrene går inn for det. I stor grad skjer dette ved tvang. Gamle mannssjåvinistiske holdninger henger igjen: Vold i hjemmet, som særlig utøves mot jenter og kvinner, er i de fleste land ikke noe politiet eller domstolene befatter seg med.

Barnebruder viser ofte tegn på symptomatiske seksuelle overgrep, posttraumatisk stress, håpløshet og alvorlig depresjon. Jenter som er tidlig gift eller gravide vil oftest droppe ut av skolen. Når ikke svært unge mødre selv kan lese og skrive, vil også deres barn stå veldig dårlig rustet til å begynne på skole. I samfunn der «barn føder barn» legges det i liten grad til rette for samfunnsmessig utvikling.

Verden, og ikke minst Norge, må etter mitt syn være mye mer engasjert i problemene, og følge sterkt opp i samarbeid med FN og ledere i land som arbeider for å etterleve verdensdelens egen «Maputo Protocol».

Les mer: 

Slik ble familieplanlegging hot igjen

Tanzanias president: - Folk som bruker prevensjon er late

Dette mener folk i Tanzania om presidentens fødselsutspill

 

 

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 01.11.2018 07.39.30 Sist oppdatert: 01.11.2018 07.39.31