Norfund investerer i små og mellomstore bedrifter i utviklingsland.

Norfund: Slik opptrer en ansvarlig investor

MENINGER: Morten Eriksen fra Atlas-alliansen mener våre forpliktelser bør innebære aktiv tilrettelegging for at funksjonshemmede skal komme ut i arbeidslivet, det er ikke nok å sikre likebehandling.

Av Kjell Roland Sist oppdatert: 26.10.2017

Eriksen viser til at dette er et krav ifølge de sosiale standardene til Verdensbankens International Finance Corporation (IFC) som legges til grunn for alle Norfunds investeringer. La meg prøve å forklare hvorfor dette ikke stemmer og hvorfor vi er uenige i hans påstand.

Bedriftene Norfund investerer i tar hensyn til behovene til vanskeligstilte grupper som påvirkes av virksomheten.

Paragraf 1.12 i IFC standardene, som Eriksen viser til, stiller krav om at bedriften skal ivareta spesielle behov for vanskeligstilte grupper (herunder funksjonshemmede) som oppstår som følge av bedriftens virksomhet. Dette kapittelet handler altså ikke om krav til ansettelse, men at man skal ta ivareta behovene til de som blir påvirket av virksomheten og ta særlig hensyn til de med spesielle behov. Dette er et krav Norfund stiller til enhver investering og som følges opp underveis i driften av selskapene.

Bærekraft er avgjørende for å skape utvikling

Norfund investerer hovedsakelig i små og mellomstore bedrifter i fattige land. Det er vanskelig, og om vi ikke lykkes går bedriftene og arbeidsplassene over ende. Å oppnå bærekraft er derfor grunnplanken i å skape utvikling sammen med å sikre drift som tilfredsstiller lokale lover og IFCs standarder. I våre avtaler legges det alltid vekt på ikke diskriminering. Problemene her dreier seg ofte om stamme, religion, kjønn og noen ganger handicap. Norfunds investering i hotellet Park Inn i Cape Town - gjennom Afrinord - er et eksempel på en bedrift med mange ansatte med funksjonshemming. På dette hotellet, som er kjent som et sted med spesielt hyggelig atmosfære og god service, er 30 prosent av de ansatte hørselshemmede.

Eriksen mener at nulltoleranse for diskriminering ikke er nok. Han hevder at vi skal kreve at våre bedrifter aktivt legger til rette for handicappede. Jeg antar kravet til aktivt å preferere svake grupper også gjelder kjønn, alder, og religion. Men det betyr at forventningene til oss og våre bedrifter går vesentlig lenger enn i Norge. Staten krever ikke dette når Landbruksbanken gir lån til ny driftsbygning eller Innovasjon Norge til gründere. Næringskomiteen på Stortinget har ikke ment at slike krav skal stilles til det norske virkemiddelapparatet, men Eriksen mener altså at Utenrikskomiteen bør kreve det av oss og av våre bedrifter i Afrika.

Det synes jeg er urimelig. Eriksen synes også å mene at vi har krav på å levere på alle bærekraftsmålene. Det er umulig. Alle kan ikke levere på alle målene. Norfunds mandat er å skape lønnsomme virksomheter. Vi leverer i første rekke på å lage arbeidsplasser og fattigdomsbekjempelse. Dersom norske bistandsaktører skal kritiseres for at hver enkelt ikke levere på alle bærekraftsmålene blir det håpløst. Ikke en gang med gavemidler er det mulig. Faktisk må, etter min mening, bistanden ofte lide over at man forsøker å gjøre alt godt samtidig i samme prosjekt.

På samme måte som her hjemme er det viktig med institusjoner som er spesialisert på å nå veldefinerte mål basert på tydelige mandater og en fornuftig arbeidsfordeling. I utviklingssammenheng opplever jeg ofte at forventningene til hva næringslivet og investorer skal gjøre går langt ut over det vi forventer av aktører finansiert av gavebistand. Eller hva vi forventer av næringslivet her hjemme i Norge.

Norfunds mandat er å legge til rette for og utvikle bærekraftige bedrifter og derigjennom bidra til flere arbeidsplasser og redusert fattigdom. I dag er det mer enn 276.000 arbeidsplasser i de 700 bedriftene i Norfunds portefølje. Vi skal jobbe jobbe målrettet for at det skapes stadig flere arbeidsplasser i utviklingsland. Disse er alle velkomne til å søke på. Også de med funksjonshemming.

(Videre diskusjon i denne saken legges i kommentarfeltet under)

Publisert: 26.10.2017 07.17.06 Sist oppdatert: 26.10.2017 07.17.07