Gjennom samarbeid på tvers av land, kan norske partier bidra til å bygge demokratisk forankrede partier i andre land, mener artikkelforfatterne. Foto: UN Photo/Nektarios Markogiannis

Demokrati uten partier?

MENING: I budsjettforslaget for 2018 legger regjeringen for første gang opp til å kutte i demokratistøtten over statsbudsjettet.

Av Mani Hussaini, Louise Bårdsen og Mathias Slettholm Sist oppdatert: 07.11.2017

Denne lille potten på 8 millioner representerer støtten til tiltak som bidrar til mer demokratiske partier og partisystemer i utviklingsland. Dette er et viktig og, vi tør påstå, ganske annerledes enn den store potten til demokratitiltak som går gjennom sivilsamfunnet.

På tross av at regjeringen selv skriver i sitt budsjett at demokratistøtten kan vise til positive resultater, og evalueringer som sier at støtten bør opptrappes, har man valgt å fjerne budsjettposten for 2018. Dette er svært uklokt og et smålig kutt.

 

Trenger demokratiske partier

I mange nyere demokratier i dag ser vi at politiske partier er mer basert på etnisitet og personligheter enn hvilken politikk som føres. Vi ser partier som i liten grad representerer folket, fordi de holder kvinner og ungdom utenfor nominasjonsprosesser. Vi ser også opposisjonspolitikere og journalister som blir fengslet og utsatt for trusler og vold. Demokratiske partier er helt sentrale for å endre disse mønstrene, og denne endringen er ikke noe som kan påføres utenfra. Men det kan støttes!

Det er liten tvil om at norske partier har mye erfaring som er etterspurt i nyere demokratier. Å bygge konsensus, å samarbeide på tvers av partiene i saker som er viktige for landet og å danne et politisk miljø som er basert på saklig diskusjon er noen eksempler. Gjennom samarbeid på tvers av land, kan norske partier bidra til å bygge demokratisk forankrede partier i andre land. Dette er et krevende, men svært viktig arbeid.

 

Samarbeid

Vi er både representanter for ungdomspartier som mottar og som ikke mottar støtte som er sammen om dette. På tross av ulike ideologier er det noe som forener oss. Det er viktigheten av å bygge sterke, demokratiske og selvstendige partier som kan bidra til å svare på de utfordringene samfunnet står overfor.

KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre har for eksempel et felles samarbeid med de største politiske partiene i Kenya. Målet med samarbeidet er å bidra til at ungdommer kan ha en mer selvstendig rolle innenfor de ulike partiene i landet, og dermed bedre representere kenyanske ungdom i politiske prosesser   En flerpartiarena for dialog mellom unge politikere i Kenya bør ikke undervurderes. Man har allerede opplevd hvordan partnere nå i større grad nekter å ta til vold i etterkant av det kenyanske valget for to måneder siden, noe som ofte er vanlig land der politikk spiller på etniske skillelinjer. Dersom demokratistøtten kuttes, vil støtte til flerpartidialog blant ungdommer i Kenya være svekket. 

I flere år har AUF jobbet med prosjekter i Midtøsten. I fjor ble det gjennomført et likestillingsprosjekt med Progressive Youth Organization fra Libanon og Fatah Youth fra Palestina. Prosjektet handlet om å skape mer rom for kvinner i organisasjonene, både gjennom skolering av deltakerne og med arbeid for å skape rettferdige vedtekter i organisasjonene. Prosjektet satte organisasjonene i stand til å gjennomføre skoleringer lokalt. Slik fikk mange kvinner ledererfaring, og prosjektet nådde ut til store deler av organisasjonene. Det er ingen tvil om at kvinner må ha en viktig rolle i det politiske landskapet i Midtøsten for å skape en fredelig fremtid i regionen. Ungdomspartiene representerer både nåtiden og fremtiden. Endringene vi sammen klarer å skape i demokratistøtteprosjektene i dag, har innvirkning på hvilken virkelighet vi ser i morgen.

I møtet med politiske ungdomspartier i andre land gir det en ekstra tyngde å selv komme som en organisasjon som lever på innsiden av politikken. Frivillige organisasjoner bidrar sterkt med demokratitiltak for å påvirke partier fra utsiden. Dette er viktig, men det er ikke det samme som partiene gjør gjennom demokratistøtten. Kutter man demokratistøtten gjennom politiske partier, går man på tvers med forskning på feltet som sier sterke partier er avgjørende for demokratisk utvikling. Dette mener vi er uklokt. 

Mening

Publisert: 07.11.2017 12.32.52 Sist oppdatert: 07.11.2017 12.42.55